Praca

Wsparcie osoby niesłyszącej bezrobotnej przez Urząd Pracy

Wsparcie dla osób niesłyszących, niedosłyszących przez Urząd Pracy — jak wygląda? Kto może skorzystać? W języku migowym wyjaśnia Michał Konwerski.

Pośrednictwo pracy – czym jest?

Jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy to w ramach usługi możesz uzyskać informacje o ofertach pracy i targach pracy, a gdy twoje potrzeby są większe niż oferuje to pośrednictwo pracy możesz skorzystać z innych pomocnych narzędzi z Urzędu Pracy.

Jeżeli jesteś pracodawcą to w ramach pośrednictwa pracy możesz skorzystać z pomocy w poszukiwaniu pracowników. W ramach tej pomocy uzyskasz wsparcie w przygotowaniu oferty pracy, doborze odpowiednich kandydatów, którzy następnie zostaną skierowani do ciebie na rozmowę. Na życzenie, w ramach realizacji usługi, urząd może zorganizować dla ciebie giełdę pracy lub zaprosić cię do wzięcia udziału jako wystawca w organizowanych targach pracy.

Jakiego typu pomoc oferuje urząd?

W ramach tej usługi urzędy pracy realizują szereg zadań na rzecz swoich klientów – bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. Celem oraz najważniejszym działaniem jest pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy dla osób bezrobotnych, czy poszukujących pracy. Następnie upowszechnienie ich do publicznej wiadomości w siedzibach urzędów i w Centralnej Bazie Ofert Pracy, a także poprzez inne środki masowego przekazu. Przyjęcie oferty pracy i jej upowszechnienie wiąże się z koniecznością zapewnienia przez urząd odpowiedniego kandydata na zgłoszone miejsce pracy.

Pracownicy urzędu realizują zadania w dwie strony, z jednej strony udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez przekazywanie informacji o ofertach pracy i kierowanie ich do pracodawców na rozmowę kwalifikacyjną, z drugiej udzielają pomocy pracodawcom, którzy zgłosili swoje wymagania, w pozyskaniu odpowiednich pracowników kierując osoby, które są najbardziej kompetentne. Pracownicy urzędu inicjują i organizują spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w ramach giełd i targów pracy. Ważnym zadaniem jest również informowanie klientów o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy oraz przekazywanie osobom bezrobotnym informacji o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z rejestracji w urzędzie.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z pośrednictwa pracy?

Każdy może skorzystać z usługi pośrednictwa pracy, bo na podstawie umów zawartych przez państwa związane z Unią Europejską jest ono świadczone dla obywateli państw EOG oraz dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Jakich korzyści dostarcza usługa? Pośrednictwo pracy jest świadczone wszystkim zainteresowanym bezpłatnie zgodnie z zasadami:

 • dostępność usługi dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców.

 • dobrowolność oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usługi.

 • równość oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W skrócie jeśli jesteś mężczyzną, kobietą, bez względu na wiek, rasę, niepełnosprawność, wyznanie lub orientację seksualną, narodowość nie ma to znaczenia.

 • jawność – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Poradnictwo zawodowe

Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy? Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Pracownik Urzędu Pracy udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu.

W jakiej formie może być świadczona pomoc?

 1. pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy.

 2. za pośrednictwem łącza telefonicznego.

 3. za pośrednictwem łącza internetowego.

W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.

Kto może skorzystać z poradnictwa zawodowego?

Usługa poradnictwa zawodowego jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników. Jakich korzyści dostarcza usługa? W ramach poradnictwa zawodowego możesz uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

 • wyboru lub zmiany zawodu.

 • zaplanowania kariery zawodowej.

 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

 • określenia zainteresowań oraz swoich kompetencji.

 • zaplanowania rozwoju zawodowego.

Pamiętaj! Poradnictwo zawodowe w powiatowych urzędach pracy oraz w centrach informacji i planowania kariery zawodowej jest realizowane dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie zgodnie z następującymi zasadami:

 • dostępność.

 • dobrowolność.

 • równość.

 • swoboda wyboru zawodu i miejsca zatrudnienie.

 • poufność i ochrony danych.

Podnoszenie kwalifikacji

W każdym przypadku wyszczególniono osoby, które mogą z danej formy pomocy skorzystać oraz sposoby starania się taką pomoc.

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne przyznawane przez urząd pracy, finansowane są ze środków Funduszu Pracy. W poniższej części znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące rodzajów świadczeń oraz warunków ich uzyskania. Dodatkowo, w trakcie podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnego urząd pracy wypłaca stypendium. Dodatkowe informacje dotyczące aktualnych wysokości świadczeń znajdują się Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy? Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez urząd pracy w związku z wyposażeniem stanowiska pracy, czyli sprzętem np. laptop, specjalne biurko dla osób na wózku inwalidzkim. Kto może być zatrudniony na takie stanowisko?

 • osoba bezrobotna.

 • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy.

 • opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy, który nie wykonywał innej pracy zarobkowej.

W tych przypadkach następuje refundacja kosztów.

Kto może otrzymać refundację?

Refundację może otrzymać:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym żłobek lub klub dziecięcy.

 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w tej ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 996, z późn. zm.)

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, taka jak gospodarstwo rolnego w rozumieniu z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym (Dz/ U. Z 2017 r. pz. 1982, z późn. zm.). zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

W jakiej wysokości środki można otrzymać?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana w wysokości 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Co należy zrobić, aby otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?

Podmiot ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska składa odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę urzędzie. Jeżeli wniosek o refundację jest kompletny i prawidłowo sporządzony, starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. Szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. W sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Poz. 1380).

Przez kogo jest dokonywana refundacja?

Przez starostę lub działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy.

Uwaga: Przed złożeniem wniosku o refundację, należy zapoznać się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia, obowiązującym w wybranym urzędzie pracy.

Obowiązki wynikające z umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Obowiązki umowy o refundację. Środki są przekazywane pracodawcy po:

 • przedłożeniu rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne wydatki dotyczące wyposażenia lub doposażenia stanowiska.

 • stwierdzeniu przez urząd pracy utworzenia i wyposażenia zgodnie z umową.

Do podstawowych obowiązków podmiotu, który otrzymał refundację należy:

 • zatrudnienie osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 • utrzymanie przez okres co najmniej 24 miesięcy działalności gospodarczej.

Szczególne warunki przyznania i realizacji refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy przysługują:

 • żłobkom lub klubom dziecięcym itp.,

 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się szczegółów na ten temat, zapraszamy w link: Formy wsparcia

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy podziel się tym w komentarzu, w dowolnej formie – filmiku lub tekstu, postaramy się na nie odpowiedzieć.

Skip to content