Praca

Wsparcie finansowe od PFRON-u dla osób z niepełnosprawnościami

Jaką pomoc finansową można otrzymać od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? W języku migowym wyjaśnia Magdalena Wdowiarz.

Jeżeli twoja praca wymaga dodatkowych kwalifikacji zawodowych, albo chcesz otrzymać dotację na działalność gospodarczą lub chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie na płatną uczelnię. Twoje plany mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu z PFRON-u.

Wsparcie PFRON dla osób niepełnosprawnych

Jakie są wsparcia finansowe dla osób niepełnosprawnych?

Aktywizacja zawodowa.

Chodzi o staże, szkolenia, doradztwo zawodowe, czy pośrednictwo pracy.

Dofinansowanie działalności gospodarczej.

Chodzi o dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację składek ZUS.

Programy PFRON i zadania ustawowe.

Co wchodzi w ich skład?

Aktywny samorząd, wsparcie inicjatyw, dofinansowanie kursów, szkoleń:

 • polskiego języka migowego (PJM),

 • systemu językowo-migowego (SJM),

 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Dostępna przestrzeń.

Chodzi o wózki inwalidzkie, które pozwalają użytkownikom wjazd po schodach i tym podobne rzeczy.

Rehabilitacja.

Co wchodzi w jej skład? Turnusy rehabilitacyjne, oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Wsparcie dla rolników.

Gdzie można znaleźć wzór wniosku?

W zależności od rodzaju wniosku.

Aktywizacja zawodowa.

W skrócie chodzi o to, że osoby bezrobotne i niepełnosprawne mogą skorzystać z konkretnych usług rynku pracy, oraz możliwości zebrania doświadczenia zawodowego. Dzięki niej mogą oni zdobyć pracę.

Kto może złożyć wniosek o aktywizację zawodową?

Staż — osoby niepełnosprawne jak i bezrobotne, poszukujące pracy. Dzięki stażowi, mogą one dostać dofinansowanie od takich instytucji jak PFRON oraz Fundusz Pracy.

Szkolenia.

Masz możliwość uczestniczyć w szkoleniu zdobywając kwalifikacje lub je polepszając, dzięki którym możesz mieć szansę na znalezienie pracy lub jej zachowanie.

Kto organizuje szkolenia? Urząd Pracy organizuje szkolenia oraz je finansuje.

Program „Aktywny samorząd”

Na czym polegają moduły Programu „Aktywny samorząd” oraz jakie są ich zadania?

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Obszary:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej.

Na czym to polega?

Zadania 1 i 4 polegają na pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Zadania 2 i 3 mają na celu pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – w szczególności dofinansowanie lub refundacja:

kursu i egzaminów na prawo jazdy, a w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu, dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu) oraz usług tłumacza migowego.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Zadania 1, 3 i 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się.

Zadanie 1. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Zadanie 4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Zadanie 5. Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną, takich jak: opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Co konkretnie?

1) Opłata za naukę (czesne),

2) Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

3) Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Program „Wsparcie inicjatywy”

Program realizowany jest poprzez:

1. Moduł A – „Otwarte Drzwi” –

przyznawanie nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym,

2. Moduł B – „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” –

 • przyznawanie nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej,

 • uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych, oraz

 • mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych.

3. Moduł C – „Wydarzenia międzynarodowe” –

udzielanie grantów ze środków PFRON na przedsięwzięcia promocyjne, konferencje, seminaria w zakresie problematyki niepełnosprawności, o charakterze międzynarodowym, w którym partycypuje Rzeczypospolita Polska,

4. Moduł D – „Olimpijczyk” –

przyznawanie nagród dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich.

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika.

Kto i gdzie może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się), członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną mogą składać wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Ile wynosi dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeżeli osoba uprawniona złoży wniosek, może otrzymać nie więcej niż 95% kosztów szkolenia, dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt dofinansowanie wynosi nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca przekazuje do PFRON powyższe dokumenty w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w każdym czasie.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób m.in. w turnusach rehabilitacyjnych. Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym?

Każdy, kto:

 • posiada skierowanie na turnus od lekarza, pod którego opieką się znajduje,

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

 • spełnia kryterium dochodowe:przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

— 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

— 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia ww. kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Wsparcie dla rolników.

Jesteś niepełnosprawnym rolnikiem lub rolnikiem i masz zobowiązanie do opłaty składek za niepełnosprawnego domownika, jak możesz uzyskać refundację?

Jak PFRON może sfinansować składki KRUS?

Musisz spełniać cztery warunki:

 1. podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 2. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności własne lub domownika. Jest ono wymagane.

 3. opłacać w całości i terminowo lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni składki na ubezpieczenia społeczne.

 4. nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 zł. Wiąże się to z regularnym płaceniem składki.

Jak płacić składki KRUS za niepełnosprawnego domownika?

Niepełnosprawny domownik musi mieć przynajmniej 16 lat, mieszkać w domu lub na terenie gospodarstwa, nie być związany umową o pracę z rolnikiem.

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości możecie napisać je w komentarzach pod filmem na YouTube lub Facebook, postaramy się na nie odpowiedzieć.

Skip to content