Praca

Wsparcia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną? W języku migowym wyjaśnia Maciej Joniuk.

Wsparcie na rynku pracy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Czy osoba niepełnosprawna ma nie pracować?

Niekoniecznie. Takie osoby mogą radzić sobie na rynku równie dobrze jak pełnosprawni pracownicy. Warto wiedzieć o kilku metodach wsparcia, mających na celu pomóc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zawierają one ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ich celem jest wyrównanie szans oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym znalezienia trwałego i satysfakcjonującego zatrudnienia, a więc przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób na rynku pracy. Aktywizacja adresowana jest bezpośrednio do osób niepełnosprawnych.

Opowiemy o możliwości podjęcia szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, studiów podyplomowych, szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, czy bonu stażowego.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane założeniem własnej firmy (lub prowadzący już działalność gospodarczą) mogą skorzystać ze wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, dofinansowanie (do 50 proc.) oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, czy refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

Wsparcia pracodawców osób niepełnosprawnych

Instrumenty wsparcia pracodawców osób niepełnosprawnych to:

 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego – pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do:

  • znacznego – 1800 zł,

  • umiarkowanego – 1125 zł,

  • lekkiego – 450 zł.

Kwoty te zwiększa się o 600 zł, jeśli osoba niepełnosprawna ma orzeczenie z chorobą psychiczną, chorobą nerwową, niewidomą i inną chorobą.

 • zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika oraz kosztów rzeczy i innych potrzeb ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy oraz zakupu rzeczy technologicznych wspomagających osoby niepełnosprawne;

 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;

 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego;

 • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników asystujących pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz szkolenia pracownika asystującego;

 • zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Programy aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne

Dodatkowe programy aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne to:

 • Program „Absolwent” – wspiera osoby niepełnosprawne w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomaga w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

 • Program „Stabilne zatrudnienie” – zakłada m.in. adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie stanowisk pracy (odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru sposobu zatrudnienia), zakupu rzeczy ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, czy szkolenia.

 • Program „Praca-integracja” – zlikwidowanie barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy.

Gdzie ubiegać się o pomoc?

Firmy powinny złożyć wniosek w PFRON do 25 dnia miesiąca. Wniosek trzeba wysłać do siedziby PFRON na adres: Al. Jana Pawła II 13 w Warszawie. Wszystkie niezbędne formularze znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

Spółdzielnia socjalna – przyjazne otoczenie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Jak pokazują badania, niepełnosprawność fizyczna czy intelektualna coraz rzadziej jest przeszkodą do podjęcia pracy. Obserwujemy bowiem sukcesywny spadek stopy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności za III. kwartał 2018 r., aktywność zawodowej wśród niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił w III. kwartale 2018 r. 28,0%, a stopa bezrobocia według metodologii BAEL wyniosła 6,9%.

Podjęcie pracy zawodowej przez osobę niepełnosprawną zależy jednak od wielu czynników m.in. od wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, umiejętności i zdolności, a także cech osobowości.

Istnienie spółdzielni socjalnych jest bardzo ważne. Jest to sposób aktywizacji społecznej dla tych ludzi, którym ciężko byłoby się odnaleźć na rynku pracy z powodu stopnia niepełnosprawności. Spółdzielnia socjalna to sposób prowadzenia działalności gospodarczej dla osób zagrożonych wykluczeniem takich jak bezrobotni, czy niepełnosprawni. Zaletą powstania działalności jest dostęp do dodatkowego finansowania, dużo ułatwień w przepisach oraz rozbudowana sieć ośrodków wsparcia.

Zmiany w spółdzielniach socjalnych

W 2018 roku wprowadzono dużo zmian, dzięki którym spółdzielnie socjalne stały się bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Z PFRON u, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie na podejmowanie działalność gospodarczej. Również z tego funduszu można uzyskać dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej dla osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne zarejestrują w PUP jako osoba bezrobotna i osoba poszukująca pracy i na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych.

Wsparcie z Funduszu Pracy dla spółdzielni socjalnych

Spółdzielnie socjalne z Funduszu Pracy mogą otrzymać wsparcie w postaci:

 1. jednorazowych środków do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego do pracy w spółdzielni socjalnej bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub nie wykonującego innej pracy zarobkowej. Ww. forma wsparcia ma charakter fakultatywny. Spółdzielnia socjalna zobowiązana będzie do utrzymania utworzonego stanowiska pracy oraz zatrudnienia skierowanej na to stanowisko osoby przez okres co najmniej 24 miesięcy; wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy zawiera m.in. informację o liczbie tworzonych stanowisk pracy, kalkulację wydatków na utworzenie stanowiska lub stanowisk pracy, szczegółową specyfikację wydatków dotyczących utworzenia stanowiska lub stanowisk pracy.

 2. środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego do pracy w spółdzielni socjalnej bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub nie wykonującego innej pracy zarobkowej; środki wypłacane są miesięcznie w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w wysokości nie wyższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Spółdzielnia socjalna zobowiązana będzie do zatrudnienia skierowanej osoby przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Zakładanie spółdzielni socjalnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą łatwiej zakładać spółdzielnie socjalne. W 2018 roku został rozszerzony katalog osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej jako członek lub osoba świadcząca pracę na rzecz spółdzielni socjalnej. Katalog ten obejmuje teraz także:

 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, opiekunów osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 • poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej;

 • osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą.

Nastąpiło również warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób z obowiązkiem uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni do 5 osób w terminie 12 miesięcy. Też zmienione zostały limity zatrudnieniowe w przypadku, gdy spółdzielnię socjalną zakładają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz gdy spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie usług społecznych użyteczności publicznej.

Źródło: Spółdzielnia socjalna – przyjazne otoczenie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Skip to content