Edukacja

WCAG – kto, jak i gdzie może egzekwować spełnienie kryteriów dostępności?

WCAG i ustawa o dostępności cyfrowej – wytyczne o dostępności treści cyfrowych to dokumenty stworzone między innymi dla was. W języku migowym wyjaśnia dla Was Jakub Malik.

Z myślą o kim stworzono WCAG?

Na wstępie WCAG możemy przeczytać1:

Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” to szeroki wachlarz rekomendacji dotyczących tworzenia treści internetowych bardziej dostępnymi. Wdrożenie niniejszych wytycznych sprawi, iż treść stron WWW stanie się dostępna dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi. Wprowadzenie wytycznych w życie, sprawi również, że treści internetowe będą bardziej przyjazne dla każdego innego użytkownika.”

Czyli tak naprawdę zasady stworzono dla wszystkich – wprowadzenie jednolitych standardów spowoduje znaczną poprawę użyteczności serwisów i komfortu korzystania z nich.

Kto musi przestrzegać zaleceń?

Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 roku o Dostępności Cyfrowej Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych, zobowiązane do dostosowania swoich treści do wytycznych standardu WCAG 2.1. są wszystkie podmioty publiczne, urzędy administracji publicznej, podmioty realizujące zadania publiczne jak i inne jednostki dysponujące finansami publicznymi.

Wszystkie podmioty publiczne czyli kto2?

  • Organy władzy publicznej w tym organy administracji samorządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,

  • Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej,

  • Uczelnie publiczne i Polska Akademia Nauk,

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego,

  • Urząd Dozoru Technicznego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Centrum Akredytacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kiedy zalecenia powinny zostać wprowadzone w życie?

Jeśli podmiot publiczny stworzył stronę po 23.09.2018, powinien zapewnić jego dostępność do 23.09.2019. Jeśli strona powstała przed 23.09.2018, podmiot publiczny ma czas do 23.09.2020. W przypadku aplikacji mobilnych termin jest dłuższy tj. do 23.06.2021.

Co się stanie jeśli podmiot publiczny nie spełni standardów dostępności?

Do 22 grudnia 2020 trwa pierwszy monitoring stron www. Do 23.12.2021 Ministerstwo Cyfryzacji powinno złożyć pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej a w następnym roku są przewidziane pierwsze kary za brak deklaracji, w 2023 pierwsze kary za bak dostępności BIP i www oraz deklaracji aplikacji mobilnych.

Ponadto ustawa przewiduje kary finansowe do 5000 tys. PLN i 10 000 tys. PLN.

Komu zgłosić brak dostępności stron www czy aplikacji mobilnych?

Właścicielowi witryny bądź aplikacji mobilnej. Należy podać swoje dane kontaktowe, wskazać preferowaną formę kontaktu oraz napisać co i dlaczego stanowi problem. Jeżeli mimo wszystko właściciel witryny nie zareaguje – za nieuzasadnione i uporczywe łamanie zasad dostępności, kary może nałożyć Ministerstwo Cyfryzacji. Skargę można napisać zarówno do podmiotu publicznego (który ma obowiązek przekazania jej do MS) jak i bezpośrednio do Ministerstwa Cyfryzacji.

To również Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada za monitoring dostępności stron www i aplikacji mobilnych.

Jeżeli powyższe pytania nie wyczerpują Twojej ciekawości – napisz do nas, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.


Skip to content