Praca

Urlopy i zwolnienia od pracy

Jaki urlop przysługuje pracownikowi? Od czego to zależy? W języku migowym wyjaśnia Maciej Joniuk. UWAGA: Sprawdź bieżące przepisy, ponieważ mogły one ulec zmianie!

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w zależności od stażu pracy, w wymiarze 30 lub 36 dni.

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, wymiar ten jest proporcjonalnie niższy.

Na przykład: Pracownik, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności pracuje w firmie 8 lat i posiada 30 dni urlopu – 20 dni + 10 dni wynikających z niepełnosprawności. Jest zatrudniony na pół etatu, czyli 1/2 etatu, co oznacza, że jego urlop wynosi 15 dni ponieważ 30 dni x 1/2 etatu = 15 dni urlopu.

Jak nabyć prawa do pierwszego urlopu?

Pracownik niepełnosprawny uzyskuje prawo do dodatkowych 10 dni urlopu po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Oto przykład: Osoba niepełnosprawna zatrudniona od 4 stycznia 2020 r. przedstawiła pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z dniem 10 lipca 2020 r. Pracownik nabędzie prawo do dodatkowego urlopu z dniem 11 lipca 2021 r.

Przeliczanie urlopu na godziny.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jeden dzień urlopu zarówno zwykłego, jak i dodatkowego takiego pracownika odpowiada więc 7 godzinom pracy.

Oznacza to, że pracownik legitymujący się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może mieć rocznie prawo do 210 godzin urlopu – 30 dni urlopu x 7 godzin albo do 252 godzin urlopu – 36 dni urlopu x 7 godzin.

Urlop okolicznościowy

Zwolnienia od pracy są przewidzianymi przepisami przerwami w wykonywaniu pracy. potocznie określa się je jako urlop okolicznościowy. Zwolnienia te są udzielane ze względu na szczególne okoliczności:

  • w celu załatwienia spraw osobistych i rodzinnych.

  • wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Takimi zwolnieniami są np.:

  • na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub sądu, prokuratury, policji albo urzędu skarbowego itp.

  • dla pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.

  • w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy w wymiarze 2 dni

  • w sytuacji ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką w wymiarze 1 dnia.

  • przysługujące pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 w wymiarze 16 godzin albo 2 dni.

Skip to content