Praca

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” FIRMA #8

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” — pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy. Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać pożyczkę? W języku migowym wyjaśnia Magdalena Wdowiarz.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O co w nim chodzi?

Program skierowany jest do osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, a także do firm, które chcą stworzyć miejsca pracy. Z myślą o nich jest oferowana nisko oprocentowana pożyczka.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są ze środków Funduszu Pracy. Pożyczki są udzielane na terenie całego kraju przez pośredników finansowych. Z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej mogą korzystać:

  • bezrobotni (w każdym wieku),

  • studenci ostatniego roku studiów,

  • absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego; oraz

  • poszukujący pracy członkowie rodzin opiekujących się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach Programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferowane są m.in.:

  • nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju), na okres 7 lat, z oprocentowaniem aktualnie na poziomie 0,03% w skali roku (na rok 2020) z roczną karencją w spłacie kapitału, bez jakichkolwiek opłat i prowizji,

  • nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych (do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju), na okres 7 lat, z oprocentowaniem aktualnie na poziomie 0,01% w skali roku (na rok 2020) z roczną karencją w spłacie kapitału, bez jakichkolwiek opłat i prowizji,

  • bezpłatne szkolenia i doradztwo dla: wnioskodawców pożyczek – z zakresu aplikowania o pożyczkę, sporządzania biznes planu itp., a dla pożyczkobiorców – z zakresu np. prowadzenia księgowości, przepisów podatkowych, prowadzenia biznesu.

Aktualnie wysokość pożyczki wynosi do 106 629,40 (dane na rok 2020).

Możliwość skorzystania ze wsparcia przy ubieganiu się o pożyczkę oznacza, że osoba chcąca założyć własną działalność nie musi mieć doświadczenia finansowego czy w sporządzaniu wniosków/biznesplanów. Kluczowy jest pomysł na biznes, zapewniający możliwość prowadzenia działalności oraz spłaty rat pożyczki. Procedura ubiegania się o pożyczkę została maksymalnie uproszczona.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę, który zawiera w swej treści elementy biznes planu zakładanego przedsięwzięcia. Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia może być zastosowane inne zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Dodatkowo osoby, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać z pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, poszukującego pracy członka rodziny opiekującego się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualnie wysokość pożyczki wynosi do 31 988,82 zł (na rok 2020).

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy.

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub nie wykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym dla skierowanych przez powiatowy urząd pracy udzielane są ze środków Funduszu Pracy. Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w całym kraju. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek podmiotu, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi aktualnie 0,03% w skali roku (dane na rok 2020).

Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, w żłobku lub klubie dziecięcym związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć oraz na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych przez podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne wynosi aktualnie 0,01% w skali roku (dane na rok 2020).

Aktualnie (dane na rok 2020) wysokość pożyczki wynosi do 31 988,32 zł Okres spłaty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może być dłuższy niż 3 lata.

Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki.

Aktualne informacje w zakresie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej i na utworzenie stanowiska pracy oraz lista pośredników finansowych udzielających pożyczek są dostępne na stronie internetowej: Wsparcie w stracie.

Skip to content