Rodzina i zdrowie

Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” — jak działa? Do kogo jest skierowany? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie na dziecko? W języku migowym wyjaśnia Magdalena Wdowiarz.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację dzieci w Polsce.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód i pojemność ich portfela.

Komu przysługuje to wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a dla dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Kto może złożyć wniosek o „Dobry start”?

Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Opiekunem faktycznym nazywamy osobę faktycznie sprawującą opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej może składać rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak i kiedy można złożyć wniosek?

Od 1 lipca wniosek można złożyć online (kliknij tu), zakładając przy tym profil zaufany. Jeśli chcemy złożyć wniosek w formie papierowej, można to zrobić od 1 sierpnia. Oba rodzaje wniosków składamy do 30 listopada.

Gdzie można złożyć wniosek „Dobry start”?

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie takiej jak np. centrum świadczeń.

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jak wypełniać takie wnioski, możecie kliknąć w link (tutaj), znajdziecie tam gotowy wzorzec. Dzięki niemu łatwiej Wam będzie wypełnić wniosek. Możecie też to zrobić przy użyciu Waszego telefonu. Wystarczy pobrać aplikację „skaner QR”, i dzięki niej zeskanować kod QR, po czym wyświetli się wzorcowy wniosek.