Praca

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością

Na jaką pomoc w znalezieniu pracy może liczyć osoba z niepełnosprawnością? W języku migowym wyjaśnia Michał Konwerski.

Jeśli osoba niepełnosprawna ma orzeczenie pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, to jakie są jej możliwości pracy?

Kim jest osoba niepełnosprawna?

To osoba mająca problem ze stanem fizycznym, psychicznym lub umysłowym w czasie trwałym albo okresowym. Jej życie wygląda inaczej niż przeciętnie. Nie może pracować. Osoba niepełnosprawna może posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy – nadane przez ZUS.

Orzeczenia o niepełnosprawności dzielimy na: pierwszą grupę, drugą grupę i trzecią grupę. Osoby z tymi grupami mogą złożyć wniosek o orzeczenie do PCPR, ZUS albo do KUS, owe instytucje mogą przyznać orzeczenie. Można załatwić sprawę orzekania w powiatowym lub wojewódzkim zespole do działu orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli osoba niepełnosprawna dostanie orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności i nie zgodzi się z podanym stopniem przez lekarza orzecznika, to ma prawo złożyć odwołanie do zakładu w wojewódzkim mieście.

Stopnie niepełnosprawności

Wyodrębnione są trzy stopnie niepełnosprawności:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności równoznaczny z pierwszą grupą inwalidzką.

 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności równoznaczny z drugą grupą inwalidzką.

 • Lekki stopień niepełnosprawności równoznaczny z trzecią grupą inwalidzką.

Jeżeli osoba niepełnosprawna zarejestruje się w urzędzie pracy:

 1. jako bezrobotna – jest to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak jeżeli jest ona uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego – tytuł bezrobotnego nie zostanie jej przyznany.

 2. jako poszukujący pracy jest to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.

Pomoc Urzędu Pracy

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, czyli na pół etatu, może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy, np.: staży, szkoleń, robót państwowych przewidzianych dla osoby bezrobotnej. Ponadto, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy zgodnie z ustawą o promocji może również korzystać z następujących usług:

 1. szkoleń.

 2. stażu.

 3. prac interwencyjnych.

 4. przygotowania zawodowego dorosłych.

 5. badań lekarskich lub psychologicznych.

 6. zwrotu kosztów.

 7. finansowania kosztów.

 8. studiów podyplomowych.

 9. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

 10. bonu do dojazdów do miejsca pracy lub zmiana miejsca zamieszkania.

 11. bonu szkoleniowego.

 12. bonu stażowego.

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status „poszukującej pracy”, a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy finansowane ze środków PFRON. Pomoc ta adresowana jest do pracodawców, do osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych pracowników.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności

 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika.

 • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy.

 • Zwrot kosztów za sprzęt dla pracownika.

 • Zwrot kosztów za szkolenie pracownika niepełnosprawnego.

 • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Zwolnienie z wpłat na PFRON.

 • Refundacja części wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Uprawnienia osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności zdolnej do pracy, posiadające status bezrobotnego lub poszukującego pracy.

 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 • Możliwość nabycia, uzupełnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez szkolenia, staż czy studia podyplomowe. Przy uwzględnieniu predyspozycji zawodowych i możliwości zdrowotnych oraz wymagań w danym środowisku pracy – pomoc w wyborze odpowiedniego miejsca pracy.

Osoby niepełnosprawne podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą

 • Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 • Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.

 • Refundacja składek ZUS.

Najważniejszym aktem normatywnym regulującym prawa i obowiązki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, to ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej orz zatrudnianiu osób. W dokumencie zapisane są też prawa niepełnosprawnego pracownika. W zawartej umowie o pracę, tak jak wszystkich innych pracowników, zasady pilnują przepisy prawa pracy w Kodeksie Pracy, zawarte jest w nim prawo pracy.

Pierwsza grupa – lekki stopień niepełnosprawności

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Druga grupa – Umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności

Czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych na każdy rok. Osoba niepełnosprawna ma prawo do czasu wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, są one w czasie pracy.

Uwaga! Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie stosuje się:

 • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu

 • jeżeli na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników lub, w razie braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Jak osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy w poszukiwaniu pracy?

Osoby z orzeczona niepełnosprawnością mogą poszukiwać pracy na otwartym rynku pracy tak jak i w zakładach pracy chronionej. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby nie wyklucza zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej, jest on ustalany przez pracodawcę na podstawie:

 • dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 • zatrudnienia w telepracy.

Gdzie szukać ofert pracy?

Lista zakładów pracy chronionej zamieszczona jest pod tym linkiem: Ogólnopolska Baza pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna w celu uzyskania informacji o ofertach pracy na rynku pracy, jak i ofertach zakładu chronionego, może się po nie zgłosić do Urzędu Pracy: bezpośrednio lub telefonicznie. Wszystkie oferty pracy dla zarejestrowanych w urzędzie pracy są dostępne na stronach internetowych Urzędu Pracy. Pozostałe oferty pracy dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności znajdują się na wielu stronach internetowych:

Wiele szczegółowych informacji na temat praw osób niepełnosprawnych oraz statystyk znajdują się na tych stronach:

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej szczegółów na ten temat zapraszamy w link:

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Jeżeli nie rozwijaliśmy twoich wątpliwości zapraszamy do sekcji komentarzy, postaramy się na nie odpowiedzieć.

Skip to content