Praca

Pomoc od PFRON w założeniu własnej firmy FIRMA #9

Jaka pomoc od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może otrzymać osoba z niepełnosprawnością na założenie własnej firmy?

Na czym polega status osoby niepełnosprawnej?

Osobą niepełnosprawną zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest osoba, która posiada stosowne orzeczenie – na czym ono polega? Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności to dokument, który potwierdza, że dana osoba jest niepełnosprawna. Jest to dokument imienny — wydany dla jednej, konkretnej osoby.

Rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności.

Mamy 2 rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

 2. orzeczenie o całkowitej bądź częściowej niezdolności.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy, a dofinansowującym podmiotem jest PFRON. Aby ją uzyskać, należy być:

 1. osobą niepełnosprawną.

 2. osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Jeśli ktoś chce skorzystać z dofinansowania, ale wcześniej otrzymał dofinansowanie z innych urzędów pracy, to dotacja z PFRON jest niemożliwa, aczkolwiek ponowne wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Wysokość dotacji

Jaka jest wysokość dotacji? Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki profil firmy zdecyduje się osoba niepełnosprawna, oraz na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej. Kwota dofinansowania. w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać dotację?

 1. złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania. Uwaga! Każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku.

 2. zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków, uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy, wysokość środków własnych wnioskodawcy. Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie. W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

Ważna informacja: zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków nie zostanie rozpatrzony.

Składki emerytalne i rentowe

Jeżeli osoba niepełnosprawna posiada działalność gospodarczą, to składki emerytalne i rentowe zostaną zrefundowane w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 1. dla grupy o stopniu znacznym wynosi 100%.

 2. dla grupy o stopniu umiarkowanym wynosi 60%.

 3. dla grupy o stopniu lekkim wynosi 30%

W 2021 r. minimalne kwoty składek wynoszą:

 • 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne.
 • 252,43 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wysokość składki wynosi:

 1. na ubezpieczenie emerytalne – 163,97 zł.

 2. na ubezpieczenie rentowe – 67,00 zł.

Aktualną wysokość składek znajdziesz na stronie PFRON: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE REFUNDACJI SKŁADEK ZUS

Warunki ubiegania się o refundację

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz uzyskać refundację składek na ubezpieczenie społeczne, to musisz:

 1. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w Ustawie o rehabilitacji.

 2. opłacać w całości i terminowo lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych dokonuje się zgodnie ustawą dla osób niepełnosprawnych.

 3. nie mieć zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł. Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji o wstrzymaniu refundacji składek.

Ważne: z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej szczegółów na ten temat zapraszamy do linku:

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości – zamieść je w sekcji komentarzy w formie, która Tobie pasuje, a my postaramy się na nie odpowiedzieć.

Skip to content