Edukacja

Obrona cywilna – co to? Wyjaśnienie w języku migowym.

Czym jest Obrona cywilna? Jakie ma zadania? W polskim języku migowym wyjaśnia Jakub Malik.

Czym jest Obrona cywilna? Plan działań mający na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznych – czyli: np. boiska sportowe, place zabaw, hale sportowe, lodowiska, sale gimnastyczne, stadiony, kąpieliska, drogi, tereny rekreacyjne, parki i obszary zieleni miejskiej itd., oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. To wszystko nazywamy obroną cywilną.

Trzy główne cele Obrony cywilnej:

  • w czasie pokoju i w czasie wojny: ochrona: ludności, dóbr kultury, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej;
  • w czasie wojny: ratowanie i udzielanie pomocy osobom poszkodowanym; kooperacja w zwalczaniu skutków oraz samych klęsk żywiołowych.
  • zadania w czasie pokoju: planowanie działań w zakresie wykonania wyżej wymienionych celów; konserwacja oraz przygotowanie schronów i ukryć dla ludności; systematyczne szkolenie kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej, kadr Obrony cywilnej, ludności w zakresie samoobrony.

Decyzje o włączeniu jednostek OC do działań podejmują „terenowi szefowie Obrony cywilnej”, czyli np.: wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast. Decyzje podejmowane przez nich są konsultowane:

  • w województwach – przy pomocy Wojewódzkich Inspektorów Obrony Cywilnej i Wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
  • w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców – Miejskich Inspektoratów Obrony Cywilnej, Biuro Zarządzania Kryzysowego.
  • w pozostałych gminach – pracowników do spraw obrony cywilnej.

Zadania w czasie wojny: ewakuacja ludności; działania mające na celu ratowanie i udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym; koordynacja pomieszczeniami i zaopatrzeniem dla poszkodowanych; w strefach dotkniętych klęskami – stara się przywrócić porządek; pomaga w odbudowie i budowie ujęć wody; stara się ratować dobra niezbędne do przeżycia, np. jedzenie. Udziela pomocy w grzebaniu zmarłych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Skip to content