Praca

Obowiązki pracodawcy oraz mobbing

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika? Czego pracownik może wymagać od pracodawcy? Co to jest mobbing? Wyjaśnienia w języku migowym udziela Michał Konwerski.

Obowiązki pracodawcy

W związku z podjęciem zatrudnienia, na pracodawcy spoczywają pewne obowiązki, takie jak:

 • podpisanie umowy,

 • skierowanie na badania,

 • przygotowanie stanowiska pracy.

Wśród nich można wyróżnić następujące obowiązki:

 • spersonalizowane stanowisko pracy pod zatrudnionego;

 • wypłacanie pracownikowi w terminie i prawidłowo wynagrodzenia za pracę;

 • poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika;

 • w okresie zatrudnienia równego traktowania pracowników i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, orientację seksualną i tym podobne, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

 • zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

 • zaspokajanie, stosownie do możliwości i warunków, takich jak: zapewnienie szkolenia BHP z zakresu używania toalety, mydła itp. oraz zapewnienie środków socjalnych – takich jak należne wynagrodzenie związane z urlopem;

 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

 • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy;

 • stosowanie sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy w sposób obiektywny;

 • dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników powinna być przechowywana przez pracodawcę;

 • przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, tak by nie mieli do nich dostępu inni ludzie, oprócz kompetentnego pracownika firmy, a także zachowanie ich w stanie nienaruszonym przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Po tym okresie dokument może zostać zniszczony;

 • informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.

Mobbing – co to takiego?

Mobbing oznacza zachowania dotyczące pracownika podejmowane przez pracodawcę, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, np. grożenie mu, że każda jego porażka może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę.

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Mobbing nie odnosi się do jednorazowego skorygowania zatrudnionego przez pracodawcę, musi być procesem długotrwałym i uporczywym – podobne sytuacje muszą powtarzać się wielokrotnie, systematycznie, przez dłuższy czas. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem mobbingu jako przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Skip to content