Praca

Minimalna stawka godzinowa

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa za pracę? Kogo dotyczy? W jakich sytuacjach nie ma zastosowania? Zapraszamy na film w języku migowym. Temat wyjaśnia Maciej Joniuk.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dotycząca pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu. Wprowadzona regulacja ma na celu ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochronę osób najniżej wynagradzanych.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?

Wysokość tej stawki w 2020 r. wynosi 17 zł brutto za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. W latach kolejnych stawka ta będzie waloryzowana w stopniu odpowiadającym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu Kodeksu cywilnego.

Kogo obejmuje minimalna stawka godzinowa?

Gwarancją otrzymywania stawki objęte zostały osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do osób samozatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kto jest zobowiązany do stosowania minimalnej stawki godzinowej?

Podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązków wynikających z minimalnej stawki godzinowej: mniejsze lub większe firmy, instytucje oraz jednostki organizacyjne takie jak instytucje publiczne, urzędy administracji rządowej.

Od kiedy obowiązuje minimalna stawka godzinowa?

Ustawowy obowiązek dotyczący zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Do jakich umów nie ma obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej?

Nie wszystkie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług podlegają obowiązkowi zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Obowiązek stosowania minimalnej stawki godzinowej nie dotyczy umów sfery życia prywatnego, zawieranych między osobami fizycznymi nie wykonującymi działalności gospodarczej. Spod obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej wyłączone zostały również określone umowy dotyczące usług, które polegają na osobistym sprawowaniu w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób, w tym umowy zawierane w związku z zapewnieniem opieki dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej oraz umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek.

Minimalna stawka godzinowa nie ma również zastosowania do umów, zgodnie z którymi o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Przesłanką wyłączenia ze stosowania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej jest spełnienie trzech warunków łącznie (czas, miejsce i prowizja).

Kiedy będzie miała zastosowanie minimalna stawka godzinowa?

Aby zastosowanie znalazła minimalna stawka godzinowa strony nie muszą w umowie określić wynagrodzenia w stawce godzinowej. Wynagrodzenie w umowie może być określone w sposób dowolny, np. w stawce miesięcznej. Ważne, aby po przeliczeniu wynagrodzenia na godziny, stawka godzinowa nie była mniejsza niż minimalna stawka godzinowa w obecnym roku, czyli 17 zł. Jeśli chodzi o liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług to sposób ich potwierdzania powinien być określony w umowie zawartej przez strony. W przypadku braku takich ustaleń to zleceniobiorca będzie zobowiązany do przedłożenia informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Może to być w formie e-maila, lub papierowej.

Ile wynosi sankcja za nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej?

Zleceniodawca, który nie przestrzega minimalnej stawki godzinowej będzie podlegał karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Czy minimalna stawka godzinowa podlega ochronie?

Minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych, jak i umowach o prace podlega ochronie. Wypłata musi nastąpić w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu co najmniej raz w miesiącu. Ponadto obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do tego wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę. Minimalna stawka godzinowa podlega ochronie przed egzekucją.

Kogo obejmie minimalna stawka godzinowa jeżeli zlecenie przyjęło kilka osób?

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie będzie to ich wspólna praca, więc minimalną gwarancją wynagrodzenia objęta będzie każda z tych osób.

Skip to content