Praca

Jak zarejestrować firmę w CEIDG? FIRMA #12

Wyjaśnienie w języku migowym, jak zarejestrować własna firmę w CEIDG. Miga Jakub Malik.

Jak założyć firmę?

Możesz założyć firmę na dwa sposoby – pierwszy, udając się do urzędu Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i składając formularz wniosku CEIDG-1 lub możesz wypełnić wniosek on-line przy użyciu kreatora. Oba te sposoby są świetne, jednakże użycie kreatora może wiązać się z kosztami, w przeciwieństwie do klasycznego wniosku. W tym filmie dowiesz się więcej jak krok po kroku wypełnić formularz CEIDG-1.

Formularz CEIDG-1

Warto wiedzieć, że złożony formularz CEIDG-1 jest jednocześnie:

 1. wnioskiem o uzyskanie, zmianę wpisu w rejestrze REGON.
 2. zgłoszeniem identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP).
 3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym. O co chodzi z formą opodatkowania? Jakie są formy opodatkowania? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w filmie wyświetlanym obok:
 4. Po czwarte – oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Aby uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG-1 we właściwym urzędzie gminy.

W jakich sytuacjach składamy wniosek CEIDG? Przy zakładaniu nowej firmy, jak również w przypadku zmiany wpisu do ewidencji, zawieszenia czy zaprzestania oraz w przypadku wznowienia lub zamknięcia firmy. Wniosek możesz też złożyć w przypadku przebranżowienia działalności. W każdej sytuacji sposób wypełniania będzie inny. Podpowiem Ci, jak wypełnić wniosek CEIDG-1 w tym pierwszym przypadku, w przypadku zakładania firmy.

Wniosek CEIDG-1, możesz go pobrać z tego linku.

„1- Rodzaj wniosku”

Mamy 5 opcji do wybrania:

 1. złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej.
 2. złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG; podajesz także datę od której następuje zmiana.
 3. złożenie wniosku o wpis do informacji o zawieszeniu, czy przerwaniu działalności gospodarczej.
 4. złożenie wniosku o wpis do informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.
 5. złożenie wniosku o zamknięcie działalności gospodarczej.

Którą z opcji zaznaczysz?

„2. Miejsce i data złożenia wniosku”

Te pola uzupełniane są przez Urząd.

„3. Dane wnioskodawcy”

Ta część zawiera wszystkie dane identyfikacyjne osoby zakładającej własną działalność, takie jak płeć, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL. Pole REGON pozostawiasz puste.

„4. Adres zamieszkania wnioskodawcy”

Wypełniasz swój adres zamieszkania. Jeśli mieszkasz w miejscu nietypowym, bez nazwy ulicy, numeru domu to w polu 11 musisz opisać jak tam dojechać.

„5. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy”

Wypełniasz tylko wtedy, gdy Twój adres zameldowania różni się Twojego adresu zamieszkania. W przypadku, gdy taka różnica nie występuje, pozostaw puste pole.

„6. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy”

Jeśli wypełniasz wniosek, wpisz tutaj nazwę swojej działalności. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Więc nazwa firmy, to tak naprawdę twoje imię i nazwisko. Punkty 06.1, 06.2 – w tych rubrykach wpisujesz przewidywaną liczbę osób zatrudnionych.

„7. Nazwa skrócona”

Jeśli nazwa twojej firmy zawiera więcej niż 31 znaków, to musisz wymyślić skrócona nazwę firmy, która zmieści sie w 31 znakach.

„8. Data rozpoczęcia działalności”

Masz obowiązek podać faktyczną datę rozpoczęcia zakładanej działalności gospodarczej. Ważne. Data wypełnienia wniosku musi różnić się od daty założenia firmy. Nie może też być wcześniejsza niż data złożenia wniosku CEIDG. Na przykład, jeśli wypełniasz wniosek 8 listopada 2020 roku, data rozpoczęcia firmy przypada na 9 listopada 2020 roku.

„9. Dane do kontaktu”

Wpisujesz tutaj dane oraz sposób kontaktu z Tobą. Ważne – jeśli je wpisujesz, Twój adres mailowy i adres strony internetowej będą umieszczone na stronie internetowej CEIDG i staną się ogólnodostępne. Przemyśl wcześniej jakie dane podasz do kontaktu.

„10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej”

Chodzi tu o adres siedziby firmy. Brak wpisu w tej rubryce oznacza, że miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Twój adres zamieszkania. Adresem doręczeń będzie adres zamieszkania. Jeśli nie chcesz, by tak było, w rubryce 10.2 wpisz adres korespondencyjny.

„11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej”

O co z tym chodzi? Należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak sklepy, czyli punkty sprzedaży oraz oddziały twojej działalności. Jeśli posiadasz tylko jedną dodatkową lokalizację, zapisz ją tutaj, jeśli jednak takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą części CEIDG-MW.

11.4 – Przewidywana liczba pracujących – należy w tym miejscu wpisać przewidywaną liczbę osób pracujących, do których zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek (osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych), osoby wykonujące pracę nakładczą 11.5 – Przewidywana liczba zatrudnionych – do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W punkcie 11.6 zapisz datę rozpoczęcia działalności oddziałów, czy punktów sprzedaży. Punkt 11.7 – Jednostka samodzielnie bilansująca – osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą mogą mieć w swej strukturze organizacyjnej tzw. jednostki samodzielnie bilansujące (prowadzące własną rachunkowość). Za zgodą urzędu skarbowego jednostki te (zakłady, oddziały) mogą być podatnikami traktowanymi pod względem podatkowym tak, jak osoby prawne (np. w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym) – wówczas należy zaznaczyć „tak”. Kolejny punkt – 11.8, wpisujesz w nim swój numer PKD.

„12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS”

O jaką datę chodzi? Chodzi tu o datę, od kiedy zaczyna się rzeczywiste prowadzenie działalności.

„13. Dane dla potrzeb KRUS”

Rubryka dotyczy jedynie rolników, którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, równocześnie prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli Cię to nie dotyczy, pozostaw puste pole.

Punkty 14, 15, 16

Punkty 14, 15, 16, pozostaw puste.

„17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych”

To informacja o naczelnikach urzędów skarbowych, którzy są dla Ciebie właściwi w zakresie ewidencji podatników oraz podatku PIT, ze względu na siedzibę jednostki. Zapisz miejsce i nazwę tego urzędu.

Pozycje 18 i 19. 18, 19

Pozycje 18 i 19. 18, 19 wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Przy rejestracji działalności gospodarczej można wybrać jedną z czterech form opodatkowania – którą z tych form wybrać? Pod filmem znajdziesz link do filmu, w którym dowiesz się więcej i bardziej szczegółowo na ten temat. Wybierz jedna z 4 form oraz określ formę wpłaty zaliczki – miesięczna lub kwartalna.

„20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej”

Kto będzie prowadził dokumentację, którą z form księgowości wybierzesz i kto się nią zajmie? Wypełnij te informacje.

Punkty 21 i 22. 21, 22

Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy. Jakie dane są potrzebne? Musisz obowiązkowo podać nazwę i Numer NIP takiej jednostki. Ważne! Jeśli księgowość prowadzona jest za pomocą biura online, pole to zostawiasz puste.

Rubryki 23, 24, 25.

Wypełniasz je tylko 3 przypadkach – gdy prowadzisz:

 1. Zakład Pracy Chronionej;
 2. przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości;
 3. spółkę cywilna.

„26. Spółki cywilne”

Jeśli jesteś wspólnikiem jakiejś spółki cywilnej – wpisz jej numer NIP oraz numer REGON. Jeśli nie jesteś wspólnikiem żadnej spółki cywilnej, zaznaczasz po prostu pole „nie zawarłem umów spółek cywilnych”.

„27 Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej”

Jeśli przed ślubem podpisaliście wspólności majątkowej, zapisz to.

„28. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy”

W tej części formularza podajesz wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dane banków, w którym rachunki są otwarte.

Pozycja 29

Jeśli posiadasz firmę w innym państwie, zapisz jej numer identyfikacyjny oraz numer ubezpieczenia, do którego należy. Jeśli jest ich więcej, możesz zgłosić to za pomocą załącznika CEIDG-RB.

„30. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw”

Jeśli chcesz wyznaczyć pełnomocnika, to jest ten moment. Wpisz tutaj dane swojego pełnomocnika. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Aby go wyznaczyć, dowiedz się więcej na ten temat w kodeksie cywilnym. (kliknij w link: Pełnomocnictwo do czynności prawnych – wzór z omówieniem)

Jeżeli wnioskodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, informację o kolejnych pełnomocnikach może zgłosić do CEIDG za pomocą druków CEIDG-PN.

„31. Dołączam następujące dokumenty”

W tej części wymieniasz wszystkie załączniki, które dołączasz do wniosku oraz podajesz ich liczbę. Kolejnym krokiem jest oczywiście podpis. W przypadku rejestracji firmy przez internet, możesz podpisać formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadasz. Możesz również wypełnić formularz i następnie go wydrukować i podpisać ręcznie. Następnie zanieś do najbliższego urzędu. W taki oto sposób zarejestrowałeś swoją działalność.

W filmie starałem się pomóc Ci w wypełnieniu wniosku. Jeśli jednak dalej nie czujesz się z tym pewnie, masz jakieś wątpliwości – śmiało do nas napisz, z chęcią Ci pomożemy.

Skip to content